Kyoto Ryozen Gokoku Shrine

京都霊山護国神社 拝殿

last update